Returns/complaints

Gwarancja i reklamacja

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów nowych jak i używanych.

2. Wszystkie towary oprócz części używanych dostępne w Sklepie internetowym są objęte gwarancją jakości producenta.

3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie Towaru, realizacji umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Konto Klienta).

4. Wszelkie reklamacje Klient może kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres pocztowy oraz e-mailowy oddziału przypisanego do Klienta podczas procesu rejestracji i weryfikacji. Druk reklamacyjny dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu.

5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres oddziału przypisanego do Klienta

6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury oraz wypełniony formularz reklamacyjny.

7. W dokumencie reklamacyjnym klient powinien uwzględnić wszystkie wymagane pola m.in. opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia , dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

8. Towar którego reklamacja zostanie uznana zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

 

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.

3. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

- cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

- działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

- otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

- uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

- Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

- podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcy zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.

6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.

7. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.