Shipment details

*
*
*
*
 
*
 
*
Street, building number/apartment *
*
 
*
 
Postal code, city *
*
 
*
 
Define a different delivery address than the above
Street, building number
 
 
Postcode, city/town
 
We guarantee that your personal data provided in the form is safe. Please check the following consents to let us keep in touch with you:
*
*
 
 

REGULAMIN

sklepu internetowego dla przedsiębiorców

DBK PARTS

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.dbkparts.com prowadzony jest przez DBK Sp. z o. o., wpisaną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104475, NIP 745-10-03-240, REGON 510324920. Siedziba i adres firmy: ul. Lubelska 43 A, 10-410 Olsztyn oraz WTC Sp. z o.o. wpisaną przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000117217, NIP 534-21-93-157, REGON 015159996. Siedziba i adres firmy: ul. Polna 31, Długołęka, 55-095 Mirków.

Niniejszy Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

 

 1. Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

   a) Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawców pod adresem internetowym dbkparts.com

   b) Sprzedawca/y –DBK Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43A, 10-410 Olsztyn, wpisany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104475, o kapitale zakładowym 2 500 000 zł, NIP 745-10-03-240, REGON 510324920 lub WTC Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce przy ul. Polnej 31, 55-095 Mirków, wpisany przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000117217, o kapitale zakładowym 2 000 000 zł, NIP 534-21-93-157, REGON 015159996. W odniesieniu do danej transakcji Sprzedawcą jest ten podmiot, który został wskazany jako sprzedawca w wystawionej fakturze/rachunku.

   c) Klient – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

   d) Konto klienta - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

   e) Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

   f) Produkt/Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   g) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

   h) Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

   i) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

   j) Oddział firmy - miejsce prowadzenia działalności, które stanowi prawnie zależną część instytucji i które realizuje bezpośrednio wszystkie lub niektóre spośród transakcji nieodłącznie związanych z działalnością instytucji

   k) Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 2. Postanowienia ogólne

 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem dbkparts.com.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.).

3. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie Sklepu.

4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien posiadać:

 

   a) Dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia, z dostępem do Internetu,

   b) Przeglądarkę internetową, wersje desktopowe: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 11 lub Edge wszystkie wersje lub Firefox w wersji nie starszej niż 28 lub Chrome w wersji nie starszej niż 21 lub Opera w wersji nie starszej niż 12.1,

   c) Przeglądarkę internetową, wersje mobilne: IE Mobile w wersji nie starszej niż 11     lub Opera Mini wszystkie wersje lub Opera Mobile w wersji nie starszej niż 12.1 lub Android Browser w wersji nie starszej niż 4.4 lub Firefox for Android wszystkie wersje lub Chrome for Android wszystkie wersje lub Opera w wersji nie starszej niż 12.1,

   d) Włączoną obsługę Java Script;

 

 3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna.

2. Klient może złożyć zamówienie rejestrując się w Sklepie poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na stronie Sklepu oraz akceptując niniejszy Regulamin

3. Po dokonaniu rejestracji, administrator Sklepu weryfikuje dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego po czym decyduje o przypisaniu Klienta do najbliższego Oddziału firmy DBK lub WTC, w celu jak najsprawniejszego kontaktu pomiędzy Sklepem a Klientem

4. Po dokonaniu rejestracji oraz weryfikacji przez administratora Sklepu dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail wysłany jest mail potwierdzający rejestrację. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez administratora Sklepu.

 

 4. Zamówienia w DBK PARTS  

 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.dbkparts.com i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

3. Do momentu naciśnięcia przez Klienta przycisku „Potwierdź zakup”., potwierdzającego złożenie Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów, łączną cenę oraz wszystkie inne koszty.

5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Potwierdź zakup”.

6. W odpowiedzi na złożone Zamówienie Sprzedawca, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail z informacją o złożeniu Zamówienia.

7. Po analizie i skompletowaniu Zamówienia oraz wystawienia faktury VAT, klient otrzymuje kolejną wiadomość e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wysłania wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie.

9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu złożenia zamówienia, gdy zamówione przez Klienta Towary są dostępne na stanie magazynu Sklepu, a zamówienie zostało złożone do godziny 15:00. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 15.00 realizacja zamówienia rozpoczyna się w kolejnym dniu roboczym.

10. W przypadku braku dostępności wybranego przez Klienta Towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie miał możliwość wyboru innego towaru lub anulowania Zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeżeli były dokonane.

11. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało przez Sprzedawcę wysłane.

12. W przypadku braku płatności za złożone zamówienie w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia, Sprzedawca anuluje takie zamówienie po upływie 24 godzin po jego złożeniu.

 

 5. Ceny i formy płatności

 

1. Podstawą do ustalenia wartości każdorazowej transakcji pomiędzy stronami jest aktualny cennik towarów Sprzedającego. Ewentualne zmiany cen oraz inne uzgodnienia związane z logistyką dostaw wymagają odrębnych uzgodnień pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Cena podana przez Sprzedawcę obejmuje cenę towaru, ale bez jakichkolwiek innych świadczeń, w tym bez kosztów dostarczenia towaru do Klienta, które to są zależne od wyboru przez Klienta sposobu dostawy.

2. Gdy produkt w sklepie opisany jest jako „niestandardowa cena przesyłki” oznacza to że sprzedawca nie miał możliwości na wcześniejsze obliczenie końcowej wysokości kosztu transportu. Po dodaniu do koszyka towaru o „niestandardowej cenie przesyłki” cena będzie ustalona przez sprzedawcę i dodana jako koszt transportu w koszyku klienta.

3. Klient może opłacić należności za zakupiony towar w następujące sposoby:

a) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym;

b) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068);

c) poprzez odroczone terminy płatności na podstawie warunków handlowych określonych w odrębnej umowie handlowej zawartej pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

4. Jeżeli Klient jest zainteresowany uzyskaniem terminu odroczonej płatności, jest zobowiązany złożyć Sprzedającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zawrzeć odpowiednią umowę handlową.

5. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej. W przypadku sprzedaży internetowej faktura w wersji elektronicznej jest do pobrania samodzielnie przez Klienta w Koncie klienta.

6. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty przez Klienta w terminie wpisanym na fakturze skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem sprzedaży kolejnych produktów z terminem płatności, oraz wstrzymaniem wszelkich promocji i rabatów przyznanych Klientowi. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony do wszczęcia procedury windykacyjnej celem uzyskania zaległej zapłaty, których kosztami zostanie obciążony Klient. Niezależnie od powyższego, w razie opóźnienia w zapłacie Klient zostanie obciążony odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

7. Ceny Towarów podawane w są w walucie polski złoty (PLN) i nie zawierają podatku VAT, kosztów dodatkowych, w tym kosztów dostawy.

8. Należność wynikająca z danego Zamówienia równa jest sumie cen wszystkich zamówionych Towarów oraz kosztów dostawy.

9. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od kolejności wpływu Zamówień do Sprzedawcy.

 

 6. Gwarancja i reklamacja

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów nowych jak i używanych.

2. Wszystkie towary oprócz części używanych dostępne w Sklepie internetowym są objęte gwarancją jakości producenta.

3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie Towaru, realizacji umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Konto Klienta).

4. Wszelkie reklamacje Klient może kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres pocztowy oraz e-mailowy oddziału przypisanego do Klienta podczas procesu rejestracji i weryfikacji. Druk reklamacyjny dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu.

5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres oddziału przypisanego do Klienta

6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury oraz wypełniony formularz reklamacyjny.

7. W dokumencie reklamacyjnym klient powinien uwzględnić wszystkie wymagane pola m.in. opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia , dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

8. Towar którego reklamacja zostanie uznana zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

 

 7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.

3. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

   1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

   2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

   3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

   4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

   5. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

   6. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcy zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.

6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.

7. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

 8. Dostawa towaru

 

1. Dostawa Towarów realizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres do dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

2. Zamówione towary dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta w chwili składania Zamówienia.

3. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.

4. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi oraz rozmiaru towaru.

5. Ceny przesyłki przedstawiane są Klientowi do akceptacji przed ostatecznym złożeniem zamówienia. Koszty przesyłki oszacowane są w Koszyku, po wybraniu odpowiednich opcji dostawy.

6. Aktualne koszty, terminy oraz opcje ich dostawy dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Dostawy”

7. W dniu wysłania Towaru na Koncie Klienta udostępniona zostanie informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę zawierająca numer przesyłki.

8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę, a w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

 

 9. Ochrona danych osobowych

 

1. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności. 10. Postanowienia końcowe

 

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w treściach zamieszczonych na stronie internetowej DBK Parts. Prezentowane produkty są dostępne w ciągłej sprzedaży lub na specjalne zamówienie Klienta. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego.

3. Informacje o zmianach w Regulaminie zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu lub strony internetowej Sklepu, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

5. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu może wynikać z indywidualnych ustawień monitora lub wyświetlacza.

6. Do rozpoznania ewentualnych sporów wyłącznie będzie sąd powszechny w Olsztynie.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny od: * DBK Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000104475, Totalparts Polska Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000290115, Bene Trucks Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000091590, Eurotrailer Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000230044, HAMA Polska Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000297980, New Trucks Sp. z o.o. w Święcicach KRS 0000158596, Nord Inwest Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000285642, On Road Truck Services S.A. w Poznaniu KRS 0000028810, Pol-Assur Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000285271, CTC Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, KRS 0000248762, NL-Leasing Polska Sp. z o.o. w Gdańsku KRS 0000207934, Remo-Car Sp. z o.o. w Święcicach KRS 0000028426, WTC Sp. z o.o. w Długołęce KRS 0000117217, IVECO Poland Sp. z o.o. KRS 0000028928, a także od podmiotów przetwarzających które w ich imieniu będą przetwarzać dane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego przez: * DBK Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000104475, Totalparts Polska Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000290115, Bene Trucks Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000091590, Eurotrailer Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000230044, HAMA Polska Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000297980, New Trucks Sp. z o.o. w Święcicach KRS 0000158596, Nord Inwest Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000285642, On Road Truck Services S.A. w Poznaniu KRS 0000028810, Pol-Assur Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000285271, CTC Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, KRS 0000248762, NL-Leasing Polska Sp. z o.o. w Gdańsku KRS 0000207934, Remo-Car Sp. z o.o. w Święcicach KRS 0000028426, WTC Sp. z o.o. w Długołęce KRS 0000117217, IVECO Poland Sp. z o.o. KRS 0000028928, a także przez podmioty przetwarzające, które w ich imieniu będą przetwarzać dane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800). 123

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: * DBK Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000104475, Totalparts Polska Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000290115, Bene Trucks Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000091590, Eurotrailer Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000230044, HAMA Polska Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000297980, New Trucks Sp. z o.o. w Święcicach KRS 0000158596, Nord Inwest Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000285642, On Road Truck Services S.A. w Poznaniu KRS 0000028810, Pol-Assur Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000285271, CTC Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, KRS 0000248762, NL-Leasing Polska Sp. z o.o. w Gdańsku KRS 0000207934, Remo-Car Sp. z o.o. w Święcicach KRS 0000028426, WTC Sp. z o.o. w Długołęce KRS 0000117217, IVECO Poland Sp. z o.o. KRS 0000028928, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej RODO.

Informacja o administratorze danych osobowych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych są: Totalparts Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000290115, Bene Trucks Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000091590, Eurotrailer Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000230044, HAMA Polska Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000297980, New Trucks Sp. z o.o. w Święcicach KRS 0000158596, Nord Inwest Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000285642, On Road Sp. z o.o. w Poznaniu KRS 0000028810, Pol-Assur Sp. z o.o. w Olsztynie KRS 0000285271, CTC Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, KRS 0000248762, NL-Leasing Polska Sp. z o.o. w Gdańsku KRS 0000207934, Remo-Car Sp. z o.o. w Święcicach KRS 0000028426, WTC Sp. z o.o. w Długołęce KRS 0000117217.

Aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.grupadbk.com. Ze wszystkimi administratorami można kontaktować się pod adresem email: rodo.inspektor@grupadbk.com.

Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą poczty elektronicznej rodo.inspektor@grupadbk.com.

 

Informacja o celach przetwarzania danych osobowych

 

Celem przetwarzania danych jest:

prowadzenie czynności w celu zawarcia umowy z osobami, których dane dotyczą,

wykonywanie umów zawartych z osobami, których dane dotyczą,

realizowanie obowiązków i uprawnień osób, których dane dotyczą wynikających z zawartych z administratorem umów,

marketing produktów i usług, których dostawcą jest administrator,

badania satysfakcji, prowadzenie kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów,

realizowanie obowiązków i uprawnień administratora jako usługodawcy.

 

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

 

Informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, a osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać złożone listem poleconym wysłanym na adres administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy rodo.inspektor@grupadbk.com

Jednocześnie informujemy, że aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.grupadbk.com.

 

Kategorie posiadanych danych osobowych

 

Informujemy, że posiadane kategorie danych osobowych to imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Informujemy, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Informacja o kategoriach odbiorców i przekazywaniu danych osobowych

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowo-kadrowe i prawnicze, ubezpieczeniowe, leasingowe, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem.

Informujemy, że dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, co jest związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych. W przypadku przekazywania danych do państw trzecich, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

 

Informacja o profilowaniu danych osobowych

 

Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u administratora produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby, której dane dotyczą.